• اعیاد شعبانیه
  • بلوار امام خمینی
  • محله شهید اشرفی - A4
  • ورزشگاه بین المللی فولادشهر
مزایده ها

مناقصه ها
اصلاحیه بخشی از اسناد مناقصه اجرای خط لوله فولادی اصلاحیه بخشی از اسناد مناقصه اجرای خط لوله فولادی
26 ارديبهشت 1396
اصلاحیه آگهی انتخاب مشاور نظارت کارگاهی و عالیه اصلاحیه آگهی انتخاب مشاور نظارت کارگاهی و عالیه
18 ارديبهشت 1396
اطلاعیه در خصوص مناقصه تهیه و اجرای خط لوله ی فولادی اطلاعیه در خصوص مناقصه تهیه و اجرای خط لوله ی فولادی
17 ارديبهشت 1396
اسناد فراخوان ارزیابی کیفی، فنی و مالی انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی اسناد فراخوان ارزیابی کیفی، فنی و مالی انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی
17 ارديبهشت 1396
اصلاحیه آگهی مناقصه تکمیل سفت کاری و اجرای نازک کاری مسجد محله فرهنگ 5 اصلاحیه آگهی مناقصه تکمیل سفت کاری و اجرای نازک کاری مسجد محله فرهنگ 5
12 ارديبهشت 1396
مناقصه اجرای خط لوله فولادی مناقصه اجرای خط لوله فولادی
12 ارديبهشت 1396
اصلاحیه شرایط مناقصه تکمیل مسجد فرهنگ 5 اصلاحیه شرایط مناقصه تکمیل مسجد فرهنگ 5
7 ارديبهشت 1396
اسناد مناقصه مسجد فرهنگ 5 اسناد مناقصه مسجد فرهنگ 5
7 ارديبهشت 1396

1

درباره شهر

مبحث شهرهاي جديد به شيوه كنوني ، در نظام شهرسازي ايران، فرآيندي نوين و رو به تكامل محسوب مي شود، به دليل رشد فزاينده شهر نشيني در سالهاي اخير و لزوم برنامه ريزي جهت پراكنش و توزيع منطقي جمعيت و ضرورت تدوين الگوها و راهبردهاي خاص براي تأمين خدمات زيربنايي و نيازهاي آتي و آني جمعيت شهرنشيني و ممانعت نسبي از رشد و توسعه فيزيكي هرچه فزونتر و بي رويه شهرهاي بزرگ، ايجاد و احداث شهرهاي جديد امري اجتناب ناپذير تلقي ميشود.
در اين راستا و باتوجه به افزايش رشد جمعيت، خصوصاً جمعيت شهرنشين، و در پي توسعه صنايع و افزايش تقاضا جمعيت اشتغال و به منظور بهبود وضعيت كمي و كيفي شهرهاي بزرگ و تأمين نيازهاي اساسي به ويژه مقوله مسكن، وزارت راه وشهر سازي بر مبناي مصوبه شماره 108338 مورخ 20/12/66 هيأت وزيران اقدام به ايجاد شهرهاي جديد در اطراف شهرهاي بزرگ كرده است 

ادامه

تماس با ما
Send to:
نام:
Name:
 
نام خانوادگی:
Family
 
پست الکترونیکی:
E-Mail:
 
موضوع:
Subject:
 
متن نامه:
Comment: