قطار شهری

پديده ي ايجاد شهرهاي جديد نيازي است كه باتوجه به رشد شهرنشيني و افزايش تقاضاي مسكن و اشتغال و خدمات عمومي بروز نموده است
- در اين راستا ، شهر جديد فولادشهر، براي استقرار مناسب سررزي جمعيت شهري اصفهان و ساماندهي خدمات شهري در جنوب غربي اصفهان احداث گرديده است
- براس تسريع در اسكان جمعيت سر ريز اصفهان، وجود سيستم حمل و نقل عمومي سريع، منظم و نسبتاً ارزان براي تأمين بيشتر آسايش ساكنين و ارتباط صحيح فولادشهر با اطراف خود ضروري انكار ناپذير است.
- بر مبناي كريدور كلي مسير قطار شهري منطقه اصفهان، مطالعات توجيه فني، اقتصادي، مالي قطار برقي اصفهان، فولادشهر، زرين شهر تهيه و طي پنجاه و نهمين مصوبه شوراي هماهنگي ترافيك كشور به شماره 375/3/1/64558 مورخ 23/5/84 مورد تصويب قرار گرفت و پس از بررسي به طور كلي شبكه قطار برقي اصفهان به دو بخش شبكه درون شهري و برون شهري قابل تقسيم مي باشد ، مسير قطار برقي اصفهان، فولادشهر، زرين شهر از جنوب غربي شهر اصفهان و از يك ايستگاه مشترك با خط شرقي- غربي درون اصفهان واقع در بلوار شفق ( ايستگاه اسلام آباد) شروع مي شود و پس از عبور از شهرهاي درچه، فلاورجان، ايمانشهر و فولادشهر تا ايستگاه زرين شهر امتداد مي يابد
طول مسير مترو اصفهان- فولادشهر- زرين شهر از ايستگاه اسلام آباد حدود 75/35 كيلومتر مي باشد كه حدود 78/33 كيلومتر مسير به صورت هم سطح و حدود 3/1 كيلومتر به صورت پل و حدود 65/1 كيلومتر مسير به صورت گالري مي باشد، اين مسير داراي 5 ايستگاه و يك دپو مي باشد.
براساس مرحله بندي و باتوجه به اعتبارات تخصيصي، همزمان با آزادسازي و تملك اراضي كل مسير، قرارداد مرحله اول عمليات اجرايي مترو واقع در محدوده شهر جديد فولادشهر به طول 7 كيلومتر شامل زيرسازي مسير، احداث دو قطعه گالري به طول 1300 متر و يك قطعه پل به طول 28 متر با پيمانكار به مبلغ اوليه 201 ميليارد ريال منعقد گرديده و عمليات اجرايي آن با سفر مقام عالي وزارت جناب آقاي نيك زاد به فولادشهر درمردادماه91آغاز گرديد

 


اخبار

گالری عکس


1

درباره شهر

مبحث شهرهاي جديد به شيوه كنوني ، در نظام شهرسازي ايران، فرآيندي نوين و رو به تكامل محسوب مي شود، به دليل رشد فزاينده شهر نشيني در سالهاي اخير و لزوم برنامه ريزي جهت پراكنش و توزيع منطقي جمعيت و ضرورت تدوين الگوها و راهبردهاي خاص براي تأمين خدمات زيربنايي و نيازهاي آتي و آني جمعيت شهرنشيني و ممانعت نسبي از رشد و توسعه فيزيكي هرچه فزونتر و بي رويه شهرهاي بزرگ، ايجاد و احداث شهرهاي جديد امري اجتناب ناپذير تلقي ميشود.
در اين راستا و باتوجه به افزايش رشد جمعيت، خصوصاً جمعيت شهرنشين، و در پي توسعه صنايع و افزايش تقاضا جمعيت اشتغال و به منظور بهبود وضعيت كمي و كيفي شهرهاي بزرگ و تأمين نيازهاي اساسي به ويژه مقوله مسكن، وزارت راه وشهر سازي بر مبناي مصوبه شماره 108338 مورخ 20/12/66 هيأت وزيران اقدام به ايجاد شهرهاي جديد در اطراف شهرهاي بزرگ كرده است 

ادامه

تماس با ما
Send to:
نام:
Name:
 
نام خانوادگی:
Family
 
پست الکترونیکی:
E-Mail:
 
موضوع:
Subject:
 
متن نامه:
Comment: